Privatumo politika

www.mostostal-met.com.plprivatumo politika


Gerbiamas naudotojas

Dėkojame, kad apsilankėte svetainėjewww.mostostal-met.com.pl.

Siekdami užtikrinti jūsų privatumą ir saugumo jausmą, parengėme šią privatumo politiką, kurioje pateikiame asmens duomenų tvarkymo ir slapukų bei kitų technologijų naudojimo taisykles, susijusias su naudojimusi mūsų svetaine.

Privatumo politikoje pateikta informacija parengta pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB gaires.

 

1. APIBRĖŽTYS

 1. Administratorius - Mostostal-Met Sp. z o.o., ul. Krzeszowska 93, 23-400 Biłgoraj, KRS: 0000151796, NIP: 9180000666, REGON: 950027779, tel.: 84 686 20 34, el. paštas: info@mostostal-met.com.pl
 2. Paslauga - interneto svetainė, veikianti adresu www.mostostal-met.com.pl.
 3. Vartotojas - bet kuris Interneto naudotojas, besilankantis Svetainėje.

 

2. ASMENS DUOMENYS

 1. Kas yra Naudotojų asmens duomenų valdytojas?
  Administratorius yra Vartotojo asmens duomenų valdytojas.

 2. Kaip susisiekti su administratoriumi?
  El. paštu: info@mostostal-met.com.pl

 3. Kaip gauname duomenis apie Naudotojus ir jų elgseną?

  1. Naudotojui pateikus informaciją, kurią jis įvedė Svetainėje esančioje užklausos formoje. Duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau, nepateikus duomenų, nebus galima gauti atsakymo į užklausos formą.

  2. Galutiniuose įrenginiuose išsaugodami slapukus (vadinamuosius "slapukus").

  3. Išsaugodami žiniatinklio serverio lygio žurnalus.

 4. Kokiais tikslais ir kokiu pagrindu naudojame duomenis?

  1. Duomenys, pateikti Administratoriui užklausos formoje, tvarkomi tikslu, kuris kyla iš formos funkcijos, t. y. atsakyti į išsiųstą užklausą. Su Naudotoju bus susisiekta telefonu arba el. paštu. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų tvarkymo būtinybė siekiant įgyvendinti teisėtą Administratoriaus interesą - bendravimą su Naudotojais.

  2. Slapukuose saugomi duomenys tvarkomi šiais tikslais:

   • statistikos, t. y. statistinių duomenų, padedančių suprasti, kaip Naudotojai naudojasi Svetaine, rengimas. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų tvarkymo būtinybė siekiant įgyvendinti teisėtą duomenų valdytojo interesą - pagerinti Svetainės struktūrą ir turinį,

   • rinkodara, t. y. Vartotojui pritaikytos medžiagos rodymas reklamos tinkluose, ypač "Google" tinkle. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų tvarkymo būtinybė siekiant įgyvendinti teisėtą Administratoriaus interesą - informacijos apie Administratoriaus paslaugas pateikimą, įskaitant galimybę pateikti pasiūlymus, pritaikytus Vartotojų poreikiams ir interesams, ir padidinti Administratoriaus paslaugų pardavimus.

  3. Duomenys, įrašyti į serverio žurnalus, tvarkomi techniniais tikslais. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų tvarkymo būtinybė siekiant įgyvendinti teisėtą duomenų valdytojo interesą - užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą.

 5. Kiek laiko tvarkome asmens duomenis?

  1. Duomenys, pateikti Administratoriui užklausos formoje, tvarkomi tiek laiko, kiek reikia atsakyti į formoje pateiktą užklausą.

  2. Slapukai galioja tol, kol baigiasi jų galiojimo laikas arba kol naudotojas juos pašalina iš naršyklės.

  3. Kalbant apie 60 dienų serverio žurnalus.

 6. Kokias teises turi naudotojas?

  1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis: Jūs turite teisę prašyti prieigos prie savo asmens duomenų, kuriuos tvarko Administratorius.

  2. Teisė ištaisyti duomenis: Jūs turite teisę reikalauti, kad Administratorius nedelsdamas ištaisytų, papildytų ar atnaujintų su jumis susijusius asmens duomenis.

  3. Teisė į ištrynimą ("teisė būti pamirštam"): Vartotojas turi teisę, jei yra įstatyme numatytos aplinkybės, prašyti Administratoriaus ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Priklausomai nuo situacijos: Administratorius nedelsdamas atlieka ištrynimą arba atsisako jį atlikti, jei yra teisinis pagrindas toliau tvarkyti Naudotojo duomenis ir jei už jį yra svarbesni Naudotojo interesai.

  4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Turite teisę apriboti savo duomenų tvarkymą. Duomenų tvarkymas gali būti apribotas tik tam tikriems tikslams.

  5. Teisė į duomenų perkeliamumą: Turite teisę gauti savo asmens duomenis įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir turite teisę nusiųsti šiuos duomenis kitai šaliai.

  6. Teisė prieštarauti: Vartotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtais Administratoriaus interesais. Tokiu atveju Administratorius privalo nutraukti Vartotojo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai Vartotojas įrodo, kad yra pagrįstų, teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, kurios yra viršesnės už Vartotojo interesus, teises ir laisves, arba pagrindą nustatyti, pareikšti ar apginti reikalavimus.

  7. Teisė atšaukti sutikimą: Vartotojas, kurio duomenis Administratorius tvarko remdamasis išreikštu sutikimu, turi teisę bet kuriuo metu jį atšaukti, nedarant įtakos duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

  8. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai: Vartotojas, kurio duomenis tvarko Administratorius, turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Lenkijoje, kaip apibrėžta RODO, priežiūros institucija yra Asmens duomenų apsaugos biuro pirmininkas.

 7. Administratorius informuoja, kad Svetainėje neprofiliuoja Vartotojų, kurių pagrindu galėtų būti priimami sprendimai, sukeliantys teisines pasekmes Vartotojams ar darantys jiems panašų reikšmingą poveikį.

 8. Administratorius informuoja, kad Svetainės atžvilgiu jis naudojasi jo veiklą remiančių subjektų paslaugomis, tarp kurių yra:

  1. Prieglobos paslaugų teikėjas.

  2. internetinių įrankių, naudojamų rinkodaros ar analizės tikslais, teikėjai, ypač "Google".

 9. Duomenimis nebus dalijamasi su trečiosiomis šalimis, išskyrus atvejus, kai Administratorius gali būti įpareigotas pateikti Paslaugos surinktą informaciją įgaliotoms įstaigoms pagal teisėtus prašymus, kiek to prašoma.

 10. Administratorius užtikrina jam pateiktų asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą:

  1. kruopščiai renka asmens duomenis ir saugo juos nuo neteisėtos prieigos,

  2. įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrinta tinkama asmens duomenų apsauga.

 11. Duomenų valdytojas imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad ir jo veiklą remiantys subjektai, tvarkydami duomenis duomenų valdytojo vardu, užtikrintų tinkamų saugumo priemonių taikymą.

 

3. COOKIES

 1. Svetainėje naudojami slapukai.

 2. Kas yra slapukai?

  1. Slapukai (vadinamieji "slapukai") - tai IT duomenys, visų pirma nedideli tekstiniai failai, kurie saugomi Vartotojo galiniame įrenginyje (pvz., kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone).

  2. Slapukuose paprastai nurodomas svetainės, iš kurios jie buvo gauti, pavadinimas, jų saugojimo galutiniame įrenginyje trukmė ir unikalus numeris.

 3. Slapukus gali nuskaityti Administratoriaus svetainė (savo slapukus) arba trečiųjų šalių svetainės.

 4. Kai kurie Svetainėje naudojami slapukai ištrinami pasibaigus naršyklės sesijai, t. y. uždarius naršyklę (sesijos slapukai), kiti slapukai išsaugomi Vartotojo galinėje įrangoje ir leidžia atpažinti Vartotojo naršyklę, kai kitą kartą bus lankomasi Svetainėje (nuolatiniai slapukai).

 5. Nuosavybiniai slapukai naudojami tinkamam Svetainės veikimui užtikrinti.

 6. Kokiais tikslais galime naudotis slapukuose esančia informacija?

   

   

  1. Analitiniais ir statistiniais tikslais, t. y. siekiant sukurti statistinius duomenis apie tai, kaip Naudotojai naudojasi Svetaine, o tai savo ruožtu leidžia Administratoriui tobulinti Svetainės struktūrą ir turinį.

  2. Pakartotinė rinkodara, t. y. reklamos tinkluose, ypač "Google" tinkle, rodyti jums pritaikytą medžiagą.

 7. Kaip valdyti slapukus?

  1. Interneto naršyklės paprastai pagal nutylėjimą leidžia saugoti slapukus Vartotojo galiniame įrenginyje.

  2. Jei Vartotojas naršyklės nustatymuose neišjungia slapukų naudojimo, tai reiškia, kad jis sutinka juos naudoti.

  3. Vartotojas gali savarankiškai ir bet kuriuo metu pakeisti slapukų nustatymus, kad nustatytų jų saugojimo ir prieigos prie jų savo įrenginyje taisykles. Paslaugos naudotojas gali keisti savo naršyklės nustatymus - pavyzdžiui, blokuoti automatinį slapukų tvarkymą arba gauti informaciją apie kiekvieną jų įrašymą į savo įrenginį.

  4. Norėdami sužinoti, kaip tvarkyti slapukus, naudotojas gali naudotis savo naudojamos naršyklės pagalbos skirtuku.

  5. Slapukus naudoja reklamos tinklai (ypač "Google" tinklas), kad rodytų reklamą, pritaikytą prie Vartotojo naudojimosi Svetaine. Šiuo tikslu jie gali saugoti informaciją apie Vartotojo naršymo kelią arba tam tikrame puslapyje praleistą laiką. Vartotojas gali peržiūrėti ir redaguoti savo pageidavimų informaciją, gautą iš slapukų ir surinktą "Google" reklamos tinklo, naudodamasis įrankiu, kurį galima rasti adresu: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl.

  6. Administratorius taip pat naudoja slapukus naudodamas "Google Analytics" analitines ir statistines priemones. Šios paslaugos padeda Administratoriui analizuoti Svetainės lankomumą. Taip jis gauna informaciją apie apsilankymus Svetainėje, pavyzdžiui: peržiūrėtus puslapius, Svetainėje praleistą laiką, įrenginių ir naršyklių, iš kurių Naudotojai lankosi Svetainėje, tipą, IP adresą, domeno pavadinimą ir geografinius bei demografinius duomenis (amžių, lytį, pomėgius). Šie duomenys yra apibendrinti ir anoniminiai, t. y. juose nėra Svetainės lankytojų identifikavimo požymių. Vartotojas gali blokuoti "Google Analytics" įrankius įdiegdamas "Google" teikiamą naršyklės priedą adresu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=p. Išsamų paaiškinimą apie duomenų tvarkymo "Google Analytics" priemonėmis saugumą galima rasti adresu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 8. Administratorius informuoja, kad slapukų naudojimo apribojimas arba išjungimas gali turėti įtakos kai kurioms Svetainės funkcijoms.

 

4. SERVERIO ŽURNALAI

 1. Nepriklausomai nuo slapukų, Svetainė automatiškai išsaugo interneto naršyklių perduodamą informaciją savo serveryje kiekvieną kartą, kai Vartotojas joje apsilanko.

 2. 1 dalyje nurodyta informacija įrašoma į serverio žurnalus, kuriuose:

  1. Vartotojo IP adresas,

  2. informaciją apie naudotojo naudojamą interneto naršyklę ir operacinę sistemą,

  3. anksčiau Vartotojo aplankytos svetainės URL, jei į Svetainę buvo patekta per nuorodą,

  4. perduodamų duomenų kiekį,

  5. prieigos datą ir laiką.

 3. Informacija serverio žurnaluose:

  1. yra apibendrinti ir anoniminiai, t. y. jie nesusiję su konkrečiais asmenimis, naršančiais Svetainėje, ir nenaudojami Naudotojų tapatybei nustatyti,

  2. neatskleidžiama trečiosioms šalims,

  3. įrašomi ir saugomi serveryje,

  4. naudojami tik serverio valdymo tikslais, t. y. diagnozuojant galimas serverio veikimo problemas ir generuojant statistinius duomenis, naudingus veiksmingam Svetainės administravimui.

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Administratorius pasilieka teisę keisti šią privatumo politiką. Pakeitimai gali būti pateisinami, pavyzdžiui, dėl Svetainės funkcionalumo tobulinimo, technologinės pažangos arba taikomų įstatymų pakeitimų.

 2. Jei turite klausimų ar nuomonių apie tai, kaip administratorius taiko privatumo politiką, siųskite juos el. pašto adresu: EL. PAŠTU: info@mostostal-met.com.pl

© 2024 Mostostal-Met Sp. z o.o, Privatumo politika »

Projektavimas ir vykdymas: Net Partners