Privacybeleid

Privacybeleid van www.mostostal-met.com.pl


Geachte gebruiker

Bedankt voor uw bezoek aan de websitewww.mostostal-met.com.pl.

Omwille van uw privacy en gevoel van veiligheid hebben we dit Privacybeleid opgesteld, waarin we de regels voor de behandeling van persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies en andere technologieën in verband met het gebruik van onze website uiteenzetten.

De informatie in het Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 

1. DEFINITIES

 1. Administrateur - Mostostal-Met Sp. z o.o., ul. Krzeszowska 93, 23-400 Biłgoraj, KRS: 0000151796, NIP: 9180000666, REGON: 950027779, telefoon: 84 686 20 34, e-mail: info@mostostal-met.com.pl
 2. Service - de website werkt op www.mostostal-met.com.pl.
 3. Gebruiker - elke internetgebruiker die de Website bezoekt.

 

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS

 1. Wie is de beheerder van de persoonsgegevens van de Gebruiker?
  De Beheerder is de beheerder van de persoonsgegevens van de Gebruiker.

 2. Hoe neem ik contact op met de beheerder?
  Per e-mail naar: info@mostostal-met.com.pl

 3. Hoe verkrijgen we gegevens over Gebruikers en hun gedrag?

  1. Via de informatie die de Gebruiker invult op het aanvraagformulier op de Website. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar als de gegevens niet worden verstrekt, kan er geen antwoord worden gegeven op het aanvraagformulier.

  2. Door cookies (zogenaamde "cookies") op eindapparaten op te slaan.

  3. Door logs op te slaan op webserverniveau.

 4. Voor welke doeleinden en op welke basis gebruiken we de gegevens?

  1. De gegevens die als onderdeel van het aanvraagformulier aan de Beheerder worden verstrekt, worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van het formulier, d.w.z. het beantwoorden van de verzonden aanvraag. Het contact met de Gebruiker vindt telefonisch of per e-mail plaats. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de noodzaak van de verwerking om het legitieme belang van de Beheerder - communicatie met Gebruikers - te realiseren.

  2. De gegevens die in cookies worden opgeslagen, worden verwerkt ten behoeve van:

   • statistieken, d.w.z. de productie van statistieken die helpen om te begrijpen hoe Gebruikers de Website gebruiken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke - het verbeteren van de structuur en inhoud van de Website,

   • marketing, d.w.z. het tonen van op maat gemaakt materiaal aan de Gebruiker op advertentienetwerken, met name het Google-netwerk. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de noodzaak van de verwerking om het legitieme belang van de Beheerder te realiseren - de presentatie van informatie over de diensten van de Beheerder, inclusief de mogelijkheid om aanbiedingen te presenteren die zijn afgestemd op de behoeften en interesses van de Gebruikers en het verhogen van de verkoop van de diensten van de Beheerder.

  3. De gegevens in de serverlogs worden verwerkt voor technische doeleinden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke - het waarborgen van de goede werking van de Website.

 5. Hoe lang verwerken we persoonlijke gegevens?

  1. De gegevens die aan de Beheerder zijn verstrekt als onderdeel van het aanvraagformulier worden verwerkt voor de periode die nodig is om te reageren op de aanvraag die in het formulier is verzonden.

  2. Wat cookies betreft, totdat ze verlopen of totdat ze door de Gebruiker uit de browser worden verwijderd.

  3. In termen van serverlogboeken voor 60 dagen.

 6. Welke rechten heeft de gebruiker?

  1. Recht op toegang tot persoonsgegevens: U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die door de Beheerder worden verwerkt.

  2. Recht op rectificatie van gegevens: U hebt het recht om de Beheerder te verzoeken om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te rectificeren, aan te vullen of bij te werken.

  3. Recht op wissen ("recht om vergeten te worden"): De Gebruiker heeft het recht - mits er sprake is van wettelijk bepaalde omstandigheden - om de Beheerder te verzoeken de hem betreffende persoonsgegevens te wissen. Afhankelijk van de situatie: De Beheerder zal het wissen onverwijld uitvoeren of weigeren als er wettelijke gronden zijn voor verdere verwerking van de gegevens van de Gebruiker en deze zwaarder wegen dan de belangen van de Gebruiker.

  4. Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. De verwerking kan worden beperkt tot specifieke doeleinden.

  5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens te ontvangen in een veelgebruikt machineleesbaar formaat en je hebt het recht om deze gegevens naar een andere partij te sturen.

  6. Recht op bezwaar: De Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen van de Beheerder. In dit geval moet de Beheerder de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker stopzetten, tenzij de Gebruiker aantoont dat er geldige, legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de Gebruiker of gronden voor het vaststellen, doen gelden of verdedigen van claims.

  7. Recht om toestemming in te trekken: Een gebruiker wiens gegevens door de Beheerder worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming, heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd voordat deze werd ingetrokken.

  8. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Een gebruiker wiens gegevens door de Beheerder worden verwerkt, heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Polen is de toezichthoudende autoriteit in de zin van de RODO de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

 7. De Beheerder informeert dat hij op de Website geen gebruikers aanwijst op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen die rechtsgevolgen hebben voor de Gebruikers of die hen op een vergelijkbare significante manier beïnvloeden.

 8. De Beheerder informeert dat hij in verband met de Website gebruik maakt van de diensten van entiteiten die zijn activiteiten ondersteunen, waaronder:

  1. Hostingprovider.

  2. Aanbieders van online tools die worden gebruikt voor marketing- of analysedoeleinden, met name Google.

 9. Gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve dat de beheerder verplicht kan zijn om informatie die door de service is verzameld aan bevoegde instanties te verstrekken op basis van rechtmatige verzoeken, voor zover het verzoek daartoe reikt.

 10. De beheerder waarborgt de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de persoonsgegevens die hem worden verstrekt:

  1. persoonlijke gegevens zorgvuldig verzamelt en beschermt tegen ongeautoriseerde toegang,

  2. passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een adequate bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

 11. De verwerkingsverantwoordelijke neemt alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat ook de entiteiten die zijn activiteiten ondersteunen, de toepassing van passende beveiligingsmaatregelen waarborgen wanneer zij gegevens verwerken namens de verwerkingsverantwoordelijke.

 

3. COOKIES

 1. De website maakt gebruik van cookies.

 2. Wat zijn cookies?

  1. Cookies (zogenaamde "cookies") zijn IT-gegevens, met name kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker (bijv. computer, tablet, smartphone).

  2. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de duur van de opslag op het eindapparaat en een uniek nummer.

 3. Cookies kunnen worden gelezen door de website van de Beheerder (eigen cookies) of door websites van derden.

 4. Sommige van de cookies die door de Website worden gebruikt, worden aan het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. wanneer de browser wordt afgesloten (sessiecookies), andere cookies worden opgeslagen op de eindapparatuur van de Gebruiker en zorgen ervoor dat de browser van de Gebruiker de volgende keer dat de Website wordt bezocht, wordt herkend (permanente cookies).

 5. Eigen cookies worden gebruikt voor de correcte werking van de Website.

 6. Voor welke doeleinden hebben we toegang tot de informatie in cookies?

   

   

  1. Voor analytische en statistische doeleinden, d.w.z. om statistieken te maken over hoe Gebruikers de Website gebruiken, waardoor de Beheerder de structuur en inhoud van de Website kan verbeteren.

  2. Remarketing, d.w.z. om u materiaal op maat te tonen op advertentienetwerken, met name het Google-netwerk.

 7. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

  1. Webbrowsers staan meestal standaard toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker.

  2. Als de Gebruiker het gebruik van cookies niet uitschakelt in zijn browserinstellingen, betekent dit dat hij instemt met het gebruik ervan.

  3. De Gebruiker kan, onafhankelijk en op elk moment, de instellingen van cookies wijzigen om de regels voor het opslaan van en de toegang tot cookies op zijn/haar apparaat te bepalen. De Gebruiker van de Dienst kan de instellingen van zijn/haar browser wijzigen - bijvoorbeeld de automatische verwerking van cookies blokkeren of informatie ontvangen over elke keer dat ze op zijn/haar apparaat worden geplaatst.

  4. Om te weten te komen hoe cookies beheerd moeten worden, kan de gebruiker de Help-tab van de browser die hij/zij gebruikt raadplegen.

  5. Cookies worden gebruikt door advertentienetwerken (met name het Google-netwerk) om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op het gebruik van de Website door de Gebruiker. Voor dit doel kunnen ze informatie bewaren over het navigatiepad van de Gebruiker of de tijd die op een bepaalde pagina wordt doorgebracht. De Gebruiker kan zijn/haar voorkeursinformatie, die voortvloeit uit cookies en die wordt verzameld door het advertentienetwerk van Google, bekijken en bewerken met behulp van de tool die beschikbaar is op: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl.

  6. De Beheerder maakt ook gebruik van cookies door het gebruik van analytische en statistische tools van Google Analytics. Deze diensten helpen de Beheerder het verkeer op de Website te analyseren. Op deze manier verkrijgt het informatie over bezoeken aan de Website, zoals: bekeken pagina's, tijd doorgebracht op de Website, type apparaten en browsers waarmee Gebruikers de Website bezoeken, IP-adres, domeinnaam en geografische en demografische gegevens (leeftijd, geslacht, interesses). Deze gegevens zijn geaggregeerd en anoniem, d.w.z. ze bevatten geen identificerende kenmerken van bezoekers van de Website. De Gebruiker kan de Google Analytics tools blokkeren door de browser add-on van Google te installeren op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=p. Een gedetailleerde uitleg over de beveiliging van de gegevensverwerking binnen Google Analytics is beschikbaar op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 8. De Beheerder informeert dat het beperken of uitschakelen van het gebruik van cookies invloed kan hebben op sommige functionaliteiten die op de Website beschikbaar zijn.

 

4. SERVER LOGS

 1. Los van cookies slaat de Website bij elk bezoek van de Gebruiker automatisch de informatie op die door webbrowsers op zijn server wordt doorgegeven.

 2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt geregistreerd in de vorm van serverlogboeken die het volgende bevatten:

  1. IP-adres van de gebruiker,

  2. informatie over de internetbrowser en het besturingssysteem dat de gebruiker gebruikt,

  3. de URL van een website die eerder door de Gebruiker is bezocht, in het geval dat de Website via een link is geopend,

  4. de hoeveelheid overgedragen gegevens,

  5. datum en tijd van toegang.

 3. Informatie in de serverlogboeken:

  1. zijn geaggregeerd en anoniem, d.w.z. ze zijn niet gekoppeld aan specifieke personen die de Website bezoeken en worden niet gebruikt om Gebruikers te identificeren,

  2. worden niet bekendgemaakt aan derden,

  3. worden opgeslagen en bewaard op de server,

  4. worden uitsluitend gebruikt voor serverbeheer, d.w.z. het diagnosticeren van mogelijke problemen met de werking van de server en het genereren van statistieken die nuttig zijn voor een effectief beheer van de Website.

 

5. SLOTBEPALINGEN

 1. De Beheerder behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld gerechtvaardigd zijn door de ontwikkeling van de functionaliteit van de Website, technologische vooruitgang of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving.

 2. Als u vragen of meningen hebt over de toepassing van het Privacybeleid door de Beheerder, kunt u deze sturen naar het e-mailadres info@mostostal-met.com.pl

© 2024 Mostostal-Met Sp. z o.o, Privacybeleid »

Ontwerp en uitvoering: Net Partners